Hoe zit veiligheid in de programma’s van onze politieke partijen?

Op 18 september werd in Amersfoort de Nederlandse aftrap van het project voor civiele veiligheid – Veiligheid, hoe dan? – gegeven. Ralf Becker vertelde over de intentie van het Duitse initiatief, hoe het stand kwam en hoe het ook maatschappelijk en politiek zijn weg vindt in Duitsland en enkele buurlanden, waaronder Nederland.
We maakten deze middag plannen om te zien hoe we in Nederland met dit verhaal zouden kunnen beginnen. Het leek al te laat om nog invloed te hebben op de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen, maar we hebben toch bij Groen Links en D66 geprobeerd al iets van onze ideeen neer te leggen in de vorm van een amendement.

Meld je gerust als je mee wilt doen om te proberen het programma van jouw partij of dat van iemand die je kent onze kant op te krijgen. We kunnen je daarbij helpen. Lees meer…

Onderteken No Cold War Statement: geen nieuwe Koude Oorlog tegen China!

Een nieuwe koude oorlog tegen China druist in tegen de belangen van de mensheid. De No Cold War Statement kan worden ondertekent op www.nocoldwar.org/signatories/new. De verklaring luidt:

We zien dat de Amerikaanse regering steeds agressievere verklaringen en acties richt tegen China. Die vormen een bedreiging voor de wereldvrede en belemmeren de mensheid bij haar zoektocht naar een oplossing voor de uiterst zware gezamenlijke problemen waarmee zij te maken heeft, zoals klimaatverandering, bestrijding van pandemieën, racisme en economische ontwikkeling.

Wij zijn daarom van mening dat elke nieuwe Koude Oorlog volledig in strijd zou zijn met de belangen van de mensheid. In plaats daarvan zijn wij voor een maximale wereldwijde samenwerking om de enorme uitdagingen aan te pakken waarmee we als soort worden geconfronteerd.

We roepen de VS daarom op om niet langer te dreigen met een Koude Oorlog en ook om te stoppen met zijn andere acties die een gevaar voor de wereldvrede vormen, zoals: terugtrekking uit het Intermediate-Range Nuclear Forces-verdrag; terugtrekking uit het Klimaatakkoord van Parijs; en de toenemende uittreding uit VN-organisaties. De VS moeten ook stoppen met het uitoefenen van druk op andere landen om een dergelijke gevaarlijke houding aan te nemen.

Wij steunen het als China en de VS hun betrekkingen baseren op wederzijdse dialoog en zich concentreren op de gemeenschappelijke problemen van de mensheid.

Demonstratie Volkel tegen Amerikaanse kernwapens op Nederlands grondgebied

Zaterdag 26 september nam Kees Nieuwerth, lid van de Werkgroep Inclusieve Veiligheid, deel aan de demonstratie tegen de Amerikaanse kernwapens op Nederlands grondgebied – de luchtmachtbasis Volkel in Noord-Brabant – georganiseerd door het Jeannette Noëlhuis / Catholic Worker  en PAX. Kees gaf daar een presentatie namens de Raad van Kerken, deze presentatie is in deze blog opgenomen. Een vrij grote groep jongeren kwam naar Volkel op de fiets vanuit Duitsland, waar zij jaarlijks ook demonstreren tegen Amerikaanse kernwapens op een basis in Büchel. Lees meer…

Artikel Edy Korthals Altes

Kees Nieuwerth kreeg toestemming van zijn oude strijdmakker – tegen kernwapens en voor inclusieve veiligheid-  om een artikel dat Edy Korthals Altes schreef op verzoek van de World Academy of Arts and Sciences voor een later dit jaar te houden VN World Leadership Conference de website van Inclusieve Veiligheid te publiceren.

Klik Artikel Edy Korthals Altes om het hele artikel te lezen.

Europa voorbij de tegenstellingen?

Destijds aan het begin van het Europees project werd al gesignaleerd dat het risico bestond dat een verenigd Europa een supermacht op zichzelf zou worden, in plaats van een hoeksteen voor een rechtvaardige wereldordening met een open en inclusief karakter. Dit werd gemotiveerd vanuit een angst voor Rusland. Vandaag de dag is die spanning er nog steeds. Zouden we die niet kunnen overstijgen door een andere koers in te slaan?
Een verkorte versie van deze blog werd gepubliceerd in Oecumenisch Bulletin van de Raad van Kerken in Nederland – special over Europa 2015. blz. 16.

Klik Verkorte versie ‘Europa voorbij de tegenstellingen’ om het hele artikel te lezen

Space technology and human security

We are dealing with a vast and complex problem under a rather provocative title. So let me reassure you. I will not try to cover the familiar ground of civil use of space technology. I intend instead to focus on the military applications. The emphasis will not be on technical features but on the political and ethical aspects. For good reasons, as attention mostly goes out to the civilian use of space technology. Military applications are often seen as sornething additional, of marginal interest. This, in my opinion, isa grave error because it is precisely the military use of space which will determine our future. Those engaged in the development of space technology should be aware that many components – such as satellites and sensors – could be used both for civilian and military purposes. Een artikel van de hand van Edy Korthals Altes voor het tijdschrift ASPECT september 2018.

Klik Space technology ASPECT september 2018 om het hele artikel te lezen

Naar een iedereen omvattende en veilige globalisering

Op donderdagmiddag en -avond 5 oktober jl. organiseerde het Trendbureau haar Jaarcongres 2017 “om ideeën te bespreken waarmee we lokaal, regionaal en provinciaal grotere tegenstellingen tussen inwoners kunnen verminderen. Wat zijn ingrediënten voor een nieuw sociaal contract?” Een nobel en ook noodzakelijk streven dat dan ook leidde tot een goedgevulde Lebuïnuskerk in Deventer. De grotere tegenstellingen kunnen we alleen maar te boven komen door meer naar elkaar te luisteren en met elkaar het gesprek aan te gaan. Een kort verslag.

Klik OKT naar een iedereen omvattende en veilige globalisering om het hele artikel te lezen

Laten we waken voor een totale informatie-oorlog…

Waarom zouden we het Westen nog op zijn kracht aanpakken? Er is nagedacht over zwakheden in ons systeem door onze ‘tegenstanders’,  met name Rusland, China en Iran maar ook landen als Soedan. Zij zouden door het verspreiden van desinformatie of ‘fake news’ proberen om de Westerse samenlevingen, waarin een beïnvloedbare publieke opinie er immers toe doet, te ontwrichten. Dáár draait de nieuwe oorlog om.

Klik SEPT Laten we waken voor een totale informatie-oorlog om het hele artikel te lezen

Uitsluitend(e) geweldloosheid is niet geweldloos

Toen in 1999 tijdens conferentie rond The Hague Appeal for Peace werd teruggeblikt op de eeuw die sinds de Eerste Haagse Vredesconferentie van 1899 was verstreken, moest geconstateerd worden dat het de droeve aanblik bood van twee Wereldoorlogen met een groter verlies aan mensenlevens dan ooit voor mogelijk was gehouden en van de ontwikkeling en inzet van een nucleair wapen dat de vernietigingskracht had om de hele wereld weg te vagen. Maar er waren ook tekenen van hoop: de ontwikkeling van internationaal recht en de Verenigde Naties die, ondanks alle gebreken, toch ook veel goeds betekend had en de ontwikkeling en verspreiding van het concept geweldloze actie door Mahatma Gandhi, Martin Luther King jr. en zovele anderen, wereldwijd.

Klik AUG uitsluitend(e) geweldloosheid is niet geweldloos om het hele artikel te lezen

Bij “inclusieve veiligheid” is “de ander” geen bedreiging

Tijdens de discussie over het concept “inclusieve veiligheid” op de jaarlijkse Ontmoetingsdag van de Nederlandse vredesbeweging die op 10 juni 2017 in Utrecht plaatsvond voorspelde een doorgewinterde vredesactivist dat deze term net als het begrip “vrede” zelf, “integrale veiligheid” of “3D-benadering” en “menselijke veiligheid” of “human security” binnen de kortste keren door defensie zou worden gekaapt om het op een militair leest te schoeien. Nog geen vijf weken later bleek het al zover te zijn. In een opinie-artikel dat op donderdag 13 juli 2017 in de NRC werd afgedrukt, maakten Ko Colijn, Margriet Drent en Dick Zandee, alle drie verbonden aan de sectie veiligheidsonderzoek van Instituut Clingendael, zich sterk voor een “inclusieve veiligheidsmix” en een “inclusieve benadering van veiligheid”.

Klik JULI bij -inclusieve veiligheid- is -de ander- geen bedreiging om het hele artikel te lezen

“Investeer in (contacten met) mensen, niet in oorlog”

Op Hemelvaartsdag 25 mei 2017 was de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump in Brussel om het nieuwe, flink uitgebreide NAVO-hoofdkwartier in deze stad te openen. Dat deed hij in aanwezigheid van de staatshoofden en regeringsleiders van de overige NAVO-lidstaten. Aan de vooravond van het bezoek hadden tienduizenden demon­stranten geprotesteerd tegen de vorstelijke ontvangst van Trump en tegen diens beleidsmaatregelen die zich vooral richten tegen duurzaamheid, migranten en mensen met een andere levensovertuiging of levensstijl, en die in het voordeel uitpakken van zelfverrijkers en de wapenindustrie. Het smaldeel vanuit de vredesbeweging organiseerde op de dag van het bezoek zelf een tegen-conferentie onder de titel “Investeer in mensen, niet in oorlog”.

Klik JUNI -investeer in (contacten met) mensen niet in oorlog- om het hele artikel te lezen

Maakt het etiket “politie” geweld rechtvaardig?

Het concept van inclusieve veiligheid richt zich vooral op het wegnemen van de oorzaken van onveiligheid, zoals uitsluiting, onbekendheid met elkaar, belangentegenstellingen en het idee en bijbehorende gedrag de eigen belangen veilig te kunnen stellen ten koste van de ander, opgekropte angsten en frustraties, de exploitatie van dat alles voor het propageren van zogenaamde veiligheidsmaatregelen waaronder bewapening en geweld, maar ook op het langs deze weg indammen en de-escaleren van situaties waar veiligheid ver te zoeken is. Dat neemt niet weg dat ook binnen de vredesbeweging niet zelden de vraag aan de orde is of de onveiligheid zover is opgelopen dat alleen een (gelimiteerde) inzet van geweld (dat is exclusieve veiligheid bij uitstek) uitkomst kan bieden.

Klik MEI maakt het etiket -politie- geweld rechtvaardig om het hele artikel te lezen

Een poging om “positieve veiligheid” concreet in te vullen

Van Stokkum stelt dat veel crimino­logen en sociale wetenschappers de “overmaat aan angst- en dreigingsbeelden en een doordenderende controle- en bestraffingsindustrie” kritisch hebben geanalyseerd en dat sommigen onder hen de laatste jaren pleiten voor het herontdekken van andere, meer aansprekende betekenissen van veiligheid: “positieve veiligheid als tegengif”. En in het verlengde daarvan: kunnen we veiligheid en vrede als politieke idealen formuleren?

Klik APR een poging om -positieve veiligheid- concreet in te vullen om het hele artikel te lezen

De negatieve uitwerking van een breder veiligheidsbegrip

Uit diverse studies blijkt niet alleen dat het belang dat aan het veiligheidsbegrip wordt gehecht, de afgelopen jaren enorm is gegroeid, maar dat ook steeds meer en steeds meer verschillende issues als (internationaal, nationaal of lokaal) veiligheidsprobleem zijn benoemd. Deze toename van de breedte van het begrip “veiligheid”, van de aantallen mensen die zich hiermee bezighouden, van het belang dat aan het begrip wordt gehecht en door dat alles van de legitimiteit van hiermee samenhangende maatregelen en bevoegdheden wordt door de Vlamingen “verveiliging” genoemd. In Nederland is hiervoor het nauwelijks uit te spreken woord “securitisering” gereserveerd en je zou denken dat door die onuitspreekbaarheid de maatschappelijke discussie hierover in Nederland nauwelijks van de grond komt.

Klik MRT de negatieve uitwerking van een breder veiligheidsbegrip om het hele artikel te lezen

Hoe bereiken we – echte – vrede en veiligheid?

“Waarom blijven zoveel mensen het zo graag hebben over die ongrijpbare vrede, ook al is er niemand in geslaagd om die ook maar één millimeter dichterbij te brengen?” aldus Keret. Hij moest constateren dat door al het schrijven en praten over vrede – in Israël en elders – die vrede te ver van de realiteit was komen te staan. Te ver boven onze werkelijkheid. Vrede is een mooie droom, maar kunnen we er niet langer in geloven?

Klik FEBR hoe bereiken we -echte- vrede en veiligheid om het hele artikel te lezen

Vredesfonds

Donderdag 15 juni is er een procedurevergadering geweest van de vaste commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer. Het ging onder andere over het voorstel van Peace SOS en Burundian Women for Peace and Development om een Vredesfonds in te stellen. Het Vredesfonds zou de volgende activiteiten kunnen financieren: formele of informele vredesdialogen, conflictpreventie en conflictbemiddeling. Om dit soort projecten te doen slagen zijn er financiële middelen nodig. Daarom doen we een beroep op de overheid en op vermogensfondsen om te investeren in vrede. Revitaliseer het Vredesfonds. Laten we met zijn allen werken aan: Een Wereld Waarin Alle Kinderen Kunnen Spelen.

Klik hier om het hele artikel te lezen

OorlogisgeenOplossing: Manifest tegen de verhoging van het Defensiebudget

OorlogisgeenOplossing heeft een manifest uitgebracht tegen de verhoging van het Defensiebudget. Op geen enkele dreiging waaraan Nederland, de Westerse wereld, dan wel de planeet aarde, zijn blootgesteld, is verhoging van de defensieuitgaven het aangewezen antwoord. Wat ons werkelijk bedreigt is:
– de sociale en economische ongelijkheid, deze is na een onderbreking in het midden van de twintigste eeuw, weer terug bij het niveau van de 19de eeuw.
– Tússen landen is de ongelijkheid nog nooit zo groot geweest.
– De vervuiling van het leefmilieu veroorzaakt in toenemende mate afwijkingen en ziektes.

Zij roepen de informateur daarom dringend op om de druk van NAVO- en defensie-zijde om meer geld voor bewapening te reserveren, te weerstaan en te kiezen voor een civiele aanpak van de genoemde werkelijke dreigingen. Alleen zo kan een ‘inclusieve veiligheid’, een rechtvaardige vrede, tot stand worden gebracht. Te beginnen in Nederland.

Klik hier voor de petitie voor de formatiebesprekingen – april 2017

Bij duurzaamheid hoort ook ‘inclusieve vrede’ zegt Platform DSE

Bij duurzame ontwikkeling wordt vaak vooral aan milieu gedacht, maar het gaat uitdrukkelijk ook over de mondiale verdeling van grond en grondstoffen en daarmee over meer bestaanszekerheid en veiligheid voor mensen, nu en voor volgende generaties. Die veiligheid lijken we echter vooral met militaire middelen te willen realiseren.

Inclusief denken is een vereiste voor een echte duurzame transitie op alle fronten: voedsel, armoede, klimaat, energie en ook vreedzame conflicthantering. Zonder een rechtvaardiger verdeling van welvaart wereldwijd, en natuurlijk ook in eigen land, kan er geen sprake zijn van een vredige samenleving. Dat vraagt om een fundamenteel andere economie dan het nu dominante economische model. Een model dat gericht is op het delen van de steeds schaarser wordende grondstoffen en vruchtbare gronden, op samenwerking in plaats van concurrentie. Dat is waar duurzaamheid en veiligheid elkaar kunnen versterken. Het Platform Duurzame en Solidaire Economie (DSE) bracht in dezelfde lijn een aantal jaren geleden de publicatie ‘Vredeseconomie en de preventie van geweld‘ uit. Het heeft het nieuwe manifest dan ook van harte onderschreven.

Voor de hele tekst van de blog van DSE zie www.platformdse.org/bij-duurzaamheid-hoort-ook-inclusieve-vrede/.

 

VERSLAG VERKIEZINGSDEBAT RAAD VAN KERKEN/POLITIEKE PARTIJEN.

Kees Nieuwerth, vicevoorzitter van de Raad van Kerken, leidde het derde beleidsthema in: vredes- en  veiligheidsbeleid. Hij stelde dat in de meeste verkiezingsprogramma’s dit thema ruim aandacht krijgt. Maar dan wel in de vorm van veel geld erbij voor defensie en veel geld eraf bij ontwikkelingssamenwerking.

En dit terwijl we ons zouden moeten realiseren dat zolang een groot deel van de wereldbevolking in de zuidelijke wereldhelft leeft in bittere armoede, lijdt onder honger, klimaatverandering en daarmee samenhangende gewapende conflicten , kortom zolang zij niet veilig zijn, wij hier ook niet echt veilig zijn! Gepleit werd voor een andere benadering, die van inclusieve veiligheid: dus juist niet bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking, maar actief ondersteunen van de VN duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’ s). Zie voor nadere informatie bijvoorbeeld de website www.samenveilig.earth. “.

DUDOK, Den Haag , 14 Februari 2017.
Er is toestemming van de auteur voor het plaatsen van dit artikel op deze website.

Klik hier om het hele artikel te lezen

VAN HAVIK TOT VREDESDUIF: DIPLOMAAT TIJDENS DE KOUDE OORLOG.

De oud-diplomaat Edy Korthals Altes schreef recent een nieuw boek getiteld ‘Van Havik tot Vredesduif’ waarin hij zijn zorgen uit over de toenemende militaire spanning tussen Oost en West. Het alternatief dat hij voorstaat in dit boek vertoont grote gelijkenis met de door ons op deze site ontwikkelde ideeën. Een aanrader om te lezen!


Boek: 
Van Havik tot Vredesduif: diplomaat tijdens de Koude Oorlog”, Edy Korthals Altes, Uitgeverij Aspekt, 2017, ISBN 9789463381246.
Er is toestemming van de auteur voor het plaatsen van dit artikel op deze website.

Klik hier om het hele artikel te lezen

Schaf de wapenindustrie af. Dat scheelt 1,700.000.000.000 dollar per jaar

In de meeste verkiezingsprogramma’s wordt gewezen op de oplopende spanningen tussen ‘Oost en West’. Dat leidt tot foute investeringen in wapens.


Er wordt gesproken van een nieuwe Koude Oorlog. Vaak wordt het noodzakelijk gevonden jaarlijks minstens 500 miljoen meer te investeren in defensie en soms zelfs deze 500 miljoen in mindering te brengen op ontwikkelingssamenwerking. Beter is het opnieuw te gaan werken aan coöperatie in plaats van confrontatie, aan ontspanning, wederzijdse ontwapening en ‘wederzijds verzekerde veiligheid’, in plaats van wederzijds verzekerde vernietiging.

Bron: ‘Nederlands Dagblad, 8 Februari 2017’

Er is toestemming van de auteur voor het plaatsen van dit artikel op deze website.

Klik hier om het hele artikel te lezen