TIJD VOOR VERANDERING:

NAAR EEN INCLUSIEF VREDES- EN VEILIGHEIDBELEID

 

Wij geloven dat het bouwen aan een meer vreedzame, rechtvaardige en duurzame mondiale gemeenschap mogelijk is.

Wij wijzen oorlog en militarisering af, en stellen vast dat buitenlandbeleid gebaseerd is op ‘Westers’ eigenbelang. Wij zijn tegen een buitenlandbeleid dat uitgaat van geweld en dominantie, in plaats van evenwichtigheid en samenwerking, en wij zijn er voor om als internationale gemeenschap samen mondiale problemen op te lossen.

Wij willen ons uitspreken voor een nieuwe visie op een rechtvaardige en vreedzame mondiale gemeenschap. Deze visie gaat uit van het besef dat echte veiligheid in ons eigen land samenhangt met versterking van mondiale veiligheid voor iedereen.

Deze visie gaat uit van een sterk verweven mondiale samenleving, die burgers wereldwijd onlosmakelijk met elkaar verbindt. In zo’n mondiale gemeenschap kan onze veiligheid alleen worden gegarandeerd als die ook voor anderen geldt.

Inclusieve veiligheid benadrukt dat er gedeelde oplossingen voor gedeelde problemen nodig zijn: uitdagingen rond klimaat, voedsel, armoede en ongelijkheid kunnen we niet als land alleen oplossen. Militair ingrijpen, het traditionele antwoord op conflicten waar in toenemende mate naar wordt teruggegrepen bij het ontstaan van ‘nieuwe’ brandhaarden, is geen adequate reactie op de uitdagingen waarmee we in deze tijd wereldwijd worden geconfronteerd.

Bovendien heeft ons buitenlandbeleid rechtstreeks invloed op onze binnenlandse veiligheid. Door de mondiale verbondenheid van mensen zien we dat ons ingrijpen in het buitenland kan leiden tot spanningen in onze eigen wijken en steden. Dit wordt in het huidige buitenlandbeleid in het geheel niet onderkend.

De visie van inclusieve veiligheid als basis voor een meer ethische en effectieve betrokkenheid van Nederland (en de EU) in de wereld gaat uit van vier basis principes:
1. Mondiale samenwerking en effectieve internationale instituties, onder andere bij de uitvoering van de duurzame ontwikkelingsagenda van de VN;
2. Investeren in het herstel van een gebroken wereld door handhaving van mensenrechten, vrede en verzoening, helen van trauma’s, duurzame ontwikkeling in lokaal, nationaal en mondiaal verband;
3. Grenzen stellen aan de economie vanuit de ecologie, zoeken naar lokale, duurzame en weerbare alternatieven en een gezamenlijk en verantwoord beheer van de eindige natuurlijke hulpbronnen;
4. Geweldloosheid bij het voorkomen en oplossen van conflicten.

Ben je benieuwd naar de volledige tekst van onze visie? Die vind je hier.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Contact en commentaar:

Johannes Borger
info@samenveilig.earth

Bijlage

Klik hier voor de volledige tekst van onze visie in PDF

Klik hier voor bijlage1. Hierin wordt nader ingegaan op het vigerende vredes-en veiligheidsbeleid in internationaal verband, zowel wat de NAVO als de EU betreft. Daarbij komt aan de orde hoe dit beleid zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld. Gepleit wordt voor een andere, bredere en meer op samenwerking gerichte benadering die beter aansluit bij de in ons document uiteengezette visie. Deze bijlage is geschreven op persoonlijke titel

Klik hier voor bijlage2. Hierin wordt een (concept) analyse gegeven van het vredes-, veiligheids- en ontwikkelingssamenwerkingsbeleid in de recent gepubliceerde verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. Deze worden getoetst vanuit bovenstaande visie op inclusief vredes- en veiligheidsbeleid. Dit document is werk-in-uitvoering